เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้

เครื่องบังคับสุกรทั้งหมดในปัจจุบันมีการนําเข้าจากต่างประเทศ เพื่อการใช้ทั้งหมด และเนื่องจากมีราคาที่แพงมาก การเข้าถึงหรือจัดหายากลําบาก ทําให้มีจํานวนเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในประเทศไทย มีปริมาณน้อย ฟาร์มสุกรหรือเกษตรกรที่ไม่มีเครื่องบังคับสุกร จะมีความยุ่งยากในการคัดพันธุ์ ตรวจนับจํานวนเต้านม วินิจฉัยและรักษาโรคกีบในสุกร ส่งผลให้เกิดโรคกีบและภาวะขากระเผลกที่สูงขึ้นในฟาร์มสุกรในประเทศไทย และทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มสุกรในประเทศไทย และทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มสุกร

เครื่องบังคับสุกรนี้สามารถถอดประกอบได้ ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการถอดประกอบและการเคลื่อนย้ายเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีขนาดจํากัดได้ มีโครงสร้างที่มีความสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานด้านใต้ของเครื่องเครื่องบังคับสุกรจะบังคับหรือยกสุกรขึ้น ทําให้นักวิจัยสัตวแพทย์สัตวบาล หรือแม้กระทั้งเกษตรกร เข้าไปทํางานเหมาะสําหรับการคัดพันธุ์ ตรวจนับจํานวนเต้านม วินิจฉัยและรักษาโรคกีบในสุกรได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถถอดประกอบเพื่อการเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทําให้ลดปัญหาแรงงาน และลดพื้นที่การบรรทุกเคลื่อนย้าย


ส่วนประกอบเครื่อง
เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้ (ภาพที่1) มีส่วนประกอบชิ้นส่วนหลัก 2 ชิ้น คือ
1. ชุดกรงบังคับสุกร ซึ่งมีกรงสุกรที่มีแกนเพลาอุ้มยกสุกรติดตั้งตามแนวยาวของกรงบังคับสุกร เพื่อรองรับลําตัวช่องหน้าอกและท้องของสุกรเพื่อยกสุกรขึ้น ด้วยชุดเครนยกแบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ลวดสลิง
2. ชุดคานยกและวางกรงบังคับสุกร โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีโครงสร้างถอดประกอบได้ ซึ่งประกอบด้วย เสาโครงสร้างยกกรงสุกรจํานวน 2 เสา ชุดคานบน ชุดคานล่าง ปลอกบังคับการเคลื่อนขึ้นลงจํานวนหนึ่ง และเพลาลูกกลิ้งทรงกระบอกจํานวนหนึ่งสําหรับบังคับแนวการเคลื่อนที่ของชุดกรงบังคับสุกรให้เคลื่อนที่ขึ้นลงตามแนวแกนตั้ง โดยแกนเพลาอุ้มยกสุกรมีส่วนหัวและท้ายของแกนเพลาอุ้มยกสุกรยึดจับกับชุดตลับลูกปืนที่ติดตั้งกับกรงสุกร และด้านในของกรงสุกรติดตั้งผนังประคองด้านข้างลําตัวสุกรทําด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม

ผลงานวิจัยโดย
1. ผศ.น.สพ.ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 09-4291-4063
2. ผศ.ดร. สมบัติ ขาวประทีป ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.064-9328991

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สูจิบัตรนิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6