KURDI ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มพืช) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย(กลุ่มพืช) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้

👩🏼‍🔬 การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง นำเสนอโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

👩🏼‍🔬 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นำเสนอโดย รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีโครงการวิจัยย่อยดังนี้

  • โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาพันธุ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและสร้างคำแนะนำการใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วเขียวผิวมัน (รศ.ดร.ประกิจ สมท่า)
  • โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคอีสานเพื่อพัฒนาเป็นข้าวพันธุ์การค้าที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (รศ.ดร.ประกิจ สมท่า)
  • โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ผศ.ดร.อัญมณี อาวุชานนท์)
  • โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบ Smart Farming และ สภาพแวดล้อมปกป้อง (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์)