เครื่องมือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากลมร้อนของทหารในห้วงการฝึก

โรคลมร้อนมักเกิดจากการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่มีความร้อน และอาจส่งผลให้เสียชีวิตตามมาจึงมีการคิดค้นระบบการจัดเก็บข้อมูลการฝึก และนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงรายบุคคลแบบอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อเก็บข้อมูล

  • สภาพแวดล้อมในการฝึก
  • อุณหภูมิและสีปัสสาวะอัตโนมัติ
  • วัดสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย และ HR
  • ระบบแสดงผลความเสี่ยง Cloud

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ และคณะ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8380 E-mail: fscimtm@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th