วช. รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลกประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก
ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ลักษณะทุน โครงการที่สมัครขอรับทุนจะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้

1.1 เป็นทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว มิใช่ การเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ และ มิใช่ การขอทุนเพื่อทำมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์โดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์
1.2 เป็นทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น ดังนี้
(ผู้สมัครขอรับทุนเลือกรุ่นของนักประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนาในข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2)
1.2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
1.2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

สมัครผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง 16 ธันวาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังลิงค์นี้
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623