การเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ”

การเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ”

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology; ICT) เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีความคล่องตัวสูงต่อการดำเนการ  โดยเฉพาะข้อมูลวิจัยและวิชาการที่มีความละเอียดอ่อนต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในทุกหน่วยงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อกำกับดูแลข้อมูลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) ไปในทิศทางเดียวกัน ป้องกันการละเมิดข้อมูลโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม อันนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเจ้าของข้อมูล และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดให้มีโครงการพูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลวิจัยและวิชาการในบริบทที่เพิ่มขึ้น และมาตราการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ให้เป็นไปตามภารกิจการใช้งานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการคุ้มครองหน่วยงานที่จัดเก็บ ให้บริการ และนำข้อมูลไปใช้ที่ชอบด้วยกฏหมายเป็นธรรม

ผู้ร่วมเสวนา

    1. นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

ผู้ดำเนินรายการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

วัน/เวลา 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 – 11.30 น.

สถานที่

ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังพูดคุยเสวนาได้ที่

 

จัดโดย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์