สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มพืช) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย(กลุ่มพืช) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สวพ.มก. และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้
👩🏼‍🔬 การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง (2564) นำเสนอโดย รศ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
👩🏼‍🔬 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ (2564-2565) นำเสนอโดย ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
👩🏼‍🔬 ศึกษาข้อมูลปัจจัยความต้องการของพืชเพื่อจัดทำโปรแกรมการผลิตพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเกษตรอัจฉริยะ (2564) นำเสนอโดย ผศ.ดร.ปริยานุช จุลกะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และเยี่ยมชมโรงเรือนระบบเกษตรอัจฉริยะภายใต้แผนงานวิจัย FF