แสดงความยินดี: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลใน “งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563” วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพถ่ายในงานทั้งหมดที่นี่ https://photos.app.goo.gl/GTk6Vtz7jd1QQGCY9

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

– รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต >>รางวัลระดับ Gold
– ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง >>รางวัลระดับ Gold
– รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง >>รางวัลระดับ Silver
– รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ >>รางวัลระดับ Silver
– รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล >>รางวัลระดับ Silve

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)

อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร >>สาขาเกษตรศาสตร์
– ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ >>สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ
– รศ.ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย >>สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 3 อันดับแรก

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลดภาพถ่ายผู้ที่ได้รับรางวัลที่นี่ https://photos.app.goo.gl/XK6NktyNU8VrDoNn8