เครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย

ในประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดตามภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากใบสับปะรด อุตสาหกรรมสิ่งทอได้นำวัตถุดิบเหลือทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นใยธรรมชาติ แต่ยังขาดเครื่องมือจักรกลการเกษตรที่สามารถรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทั้งระบบได้อีกทั้งราคาต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาที่จะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรม

การพัฒนาการต่อยอดของการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรดในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว การเสริมแรงของเส้นใยพืชในวัสดุคอมพอสิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่นของผลงาน

  • ลดแรงงานคนที่มีทักษะในกระบวนการผลิต
  • เพิ่มกำลังการผลิตได้สม่ำเสมอตลอดกระบวนการ
  • ได้เส้นใยสับปะรดที่มีคุณภาพ สะอาด

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร และคณะ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5000 E-mail: fagitdr@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th