สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ณ อาคารวิจัยกีฏวิทยา คณะเกษตร มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารวิจัยกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้

  • นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน นำเสนอโดย ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต นำเสนอโดย ผศ.ดร.ชามา พานแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเยี่ยมชมผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยฯ และงานวิจัยอื่นๆ