สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

  • การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต นำเสนอโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ นำเสนอโดย ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อเทียม เพื่อเพิ่มความหลากหลายและช่องทางการแข่งขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ นำเสนอโดย น.ส.หทัยชนก กันตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร