พรีไบโอติกแมนโนโอลิโกแซคคาร์ไรต์ จากกากเนื้อมะพร้าว

ในปัจจุบันมนุษย์มีความสนใจในสุขภาพเพิ่มมากขึ้นทำให้อาหารเสริมสุขภาพ เช่น โพรไบโอติก วิตามิน และพรีไบโอติกที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในรูปอาหารเสริมมีมูลค่าการตลาดที่สูงและยังส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างชัดเจน

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสารเสริมสุขภาพพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวด้วยเอนไซม์แมนนาเนสจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นสาร Mannooligosachharides ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ เและยังป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิตสินค้าเกษตร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบย่อยอาหาร
  • กระบวนการนี้ใช้เอนไซม์แมนนาเนสจากเชื้อจุลินทรีย์ แปรรูปสารโดยกระบวนการทางชีวภาพจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวทาง BCG นำไปสู่ SDGs

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5074 ต่อ 5074 E-mail: fagisuk@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th