การปลูกกัญชาในระบบอินดอร์

การปลูกและสกัดสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตการปลูกและนำเข้ากัญชาจึงได้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte Angle มาปลูกในระบบปิดที่เรียกกันว่าระบบ “indoor” หรือ “plant factory with artificial light (PFAL)”  โดยใช้ห้องปลูก 2 ห้องคือ

การปลูกในระบบปิด
  • ปลูกได้ 4 รอบต่อปี
  • ผลผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอ
  • ช่อดอกที่ได้ตรงตามคุณลักษณะของสายพันธุ์
  • ปราศจากการปนเปื้อนโลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชและสารพิษจากเชื้อรา
  • เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการใช้ประโยชน์อื่นต่อไป
1. ห้องปลูกเพื่อการเจริญเติบโตทางลำต้น

ควบคุมช่วงแสงยาว คือเปิดแสงสว่างนาน 18 ชั่วโมง และมืด 6 ชั่วโมงต่อวัน เลี้ยงในห้องปลูกนี้ 6 สัปดาห์

2.  ห้องปลูกเพื่อการสร้างช่อดอก

ควบคุมช่วงแสงสั้น คือเปิดแสงสว่างนาน 12 ชั่วโมง และมืด 12 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้ตายอด (apical meristem) เปลี่ยนจากการสร้างใบมาเป็นการสร้างช่อดอกแทน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th