ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังต่อไปนี้
– การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา นำเสนอโดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
– การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ นำเสนอโดย ศ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
– อณูชีววิทยาโมเลกุลเชิงลึกของโรคลิชมาเนีย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาการวินิจฉัย ยารักษาและวัคซีน และนวัตกรรมการควบคุมและป้องกันโรคลิชมาเนียซิสชนิดครบวงจร นำเสนอโดย รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
ต่อด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยฯ