อุปกรณ์ตรวจสอบการเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อด้วยเทคนิคชีวอะคูสติกอีมิสชั่น

ประเทศไทยมีการปลูกไม้สักเป็นสวนป่าอย่างแพร่หลายพบมากที่บริเวณภาคเหนือ เนื่องจากเนื้อไม้มีความสวยงามทนทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด  มักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (teak beehole borer) ส่งผลให้ต้นสักเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื้อไม้เกิดความเสียหายเป็นรูมีตำหนิและคุณภาพต่ำ ซึ่งในปัจจุบันการตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนชนิดนี้ตรวจสอบโดยใช้สายตา สังเกตได้จากที่บริเวณเปลือกต้นสักจะพบรูของหนอนและมีขุยไม้ติดที่ปากรู ซึ่งจะเป็นจุดที่ตัวหนอนเจาะเข้าต้นสัก นอกจากวิธีการสังเกตโดยใช้สายตาแล้วการใช้มีดถากเข้าเนื้อไม้เพื่อที่จะตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อที่อยู่ภายในต้นสัก จึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคนิคการตรวจจับสัญญาณอะคูสติกอีมิสชั่น (Acoustic Emission : AE) ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive : NDT) โดยอาศัยหลักการตรวจจับพลังงานซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นยืดหยุ่นแบบชั่วคราว (Transient Elastic Wave) ที่ปลดปล่อยจากรอยแตกหักหรือรอยร้าวของวัสดุที่สนใจ

ชุดอุปกรณที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และ หน้าต่างของโปรแกรม หรือ GUI

ขั้นตอนการใช้งาน

  • เริ่มจากการนำกล่องอุปกรณ์ไปติดตั้งกับต้นไม้ที่ตรวจสอบโดยใช้เข็มขัดรัดรอบบริเวณลำต้นของต้นไม้
  • จากนั้นนำหัวตรวจสอบ หรือ AE sensor แนบกับเนื้อไม้ และใช้ clamp จับยึดระหว่างไม้กับ sensor เอาไว้
  • เปิดใช้งานโปรแกรมเพื่อทำการแสดงผลและบันทึกของมูล นำไปวิเคราะห์การเข้าทำลายของตัวหนอน

จุดเด่นของผลงาน

  • ตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักได้แบบเรียลไทม์ หรือจะบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ภายหลังได้
  • ตรวจสอบได้ว่ามีการเข้าทำลายของตัวหนอนหรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีร่องรอยการเข้าทำลายที่บริเวณเปลือกไม้เนื่องจากฝนตก
  • เนื้อไม้ไม่เสียหายหรือถูกทำลายจากการตรวจสอบ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-561-3482 E-mai: agrpyp@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th