แอปพลิเคชันวัดปริมาตรของไม้ท่อน

แอปพลิเคชันวัดปริมาณไม้ท่อนนี้ได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เพื่อช่วยงานในการประเมินปริมาตรของไม้ในรูปแบบต่าง ๆ และยังมีการนำระบบการประมวลผลภาพมาใช้ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และลดความผิดพลาดของการวัดได้ วิธีการใช้งาน เริ่มจากวางตัวเทียบระยะไว้ด้านหน้าของกองไม้ เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน เลือกกล้องถ่ายภาพแล้วถ่ายภาพกองไม้ หลังจากนั้นกรอกข้อมูลกองไม้และความยาวเฉลี่ย ระบบจะทำการคำนวณหน้าตัดไม้ และปริมาตรไม้อัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะแสดงรายงานสรุปผลปริมาตรไม้ พร้อมบันทึกรายการไว้ในเครื่อง

ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากนำรูปภาพของกองท่อนไม้เข้าสู่ระบบประมวลผลภาพ รูปภาพจะถูกเลือกขอบเขตแบ่งแยกท่อนไม้ออกจากพื้นหลัง จากนั้นจะวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดไม้พร้อมทำฉลากหมายเลขบนไม้แต่ละท่อน แล้วจึงทำการเทียบค่าระยะจริงกับระยะในรูปภาพจากตัวเทียบระยะ คำนวณปริมาตรของไม้แต่ละท่อนด้วยสมการที่เหมาะสม สรุปปริมาณไม้ ปริมาตรไม้ และทำรายงานสรุปผล จุดเด่น

  • ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว
  • พกพาได้สะดวก
  • มีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยำสูง
  • ลดแรงงานคน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.อนุสรณ์ เชื้อสามารถ และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-0588 ต่อ 1519 E-mail: fagrarc@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th