Application Care Support

เป็น Application เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้พ้นโทษ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้สามารถมีช่องทางในการขอรับบริการความช่วยเหลือ หางานทำ มีสถานศึกษา ที่อยู่อาศัย และช่องทางในการเข้าถึงการหางานทำและการขอรับสวัสดิการที่สะดวกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตแล้ว สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร. เปรมฤดี เพ็ชรกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9664-8861

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A