Autogenous vaccine เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์

ออโตจีนัสวัคซีน (autogenous vaccine) เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุของการระบาดในฟาร์ม เมื่อผลิตเสร็จจะนำวัคซีนกลับไปใช้ ณ ฟาร์มนั้น ดังนั้นจึงเป็นวัคซีนที่มีความจำเพาะต่อโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในฟาร์ม และสามารถลดความเสียหายและควบคุมการระบาดของโรคในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที โดยออโตจีนัสวัคซีนสามารถผลิตได้ทั้งสำหรับแบคทีเรีย และไวรัสที่ก่อโรคภายในฟาร์ม ออโตจีนัสวัคซีนเป็นการผลิตวัคซีนจากเชื้อที่ก่อโรคในช่วงเวลาที่ฟาร์มเกิดปัญหาจึงเป็นวัคซีนที่มีความจำเพาะและตรงกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นภายในฟาร์ม สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9163-6870

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A