ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัด

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยมีกำหนดจัดงานใน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2563 ได้ตามหัวข้อด้านล่าง และขอประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักวิจัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

Click: ตรวจสอบรายละเอียดบทความที่สมัครทั้งหมดของท่านในปี 2563
ที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ การขึ้นรับรางวัล หากท่านไม่อยู่ในงาน ทางผู้จัดขอข้ามลำดับของท่าน

และให้ท่านต่อคิวอีกครั้งในลำดับท้าย

 

กำหนดการ”

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม link : https://forms.gle/KiKAzQ4rKgCjyQvt7

 

*** ท่านสามารถลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ***

หรือ QR Code ด้านล่าง

QR Code สำหรับลงทะเบียน

ขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัล

  1. การจ่ายเงินรางวัล : รูปแบบการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 7-10 วันทำการ หลังจากที่ท่านส่งเอกสารครบแล้ว
  2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
    • ใบสำคัญรับเงิน ( Excel / pdf.) โปรดระบุจำนวนเงินที่ท่านได้รับลงในเอกสาร
    • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    • สำเนาบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง) โปรดตรวจสอบยอดเงินหลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วภายใน 7-10 วันทำการ หากไม่ได้รับกรุณาติดต่องานคลัง สวพ.มก. เบอร์โทรศัพท์ 02-5797571
  3.  ท่านสามารถส่งเอกสารได้ที่ งานคลัง สวพ.มก. ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือส่งหน้างาน ใกล้กับจุดลงทะเบียน