เครื่องอัดกระถางเพาะชำจากวัสดุผักตบชวาด้วยระบบไฮดรอลิก

ผักตบชวา เป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะผักตบชวาสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังกีดขวางทางน้ำ และก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ ทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางกำจัดผักตบชวาและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรต กุญชร ณ อยุธยา และอาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ได้ทำการวิจัยเครื่องอัดกระถางต้นไม้และกระถางเพาะชำจากวัสดุผักตบชวา โดยใช้ระบบไฮดรอลิก ซึ่งเครื่องอัดกระถางผักตบชวา มีชุดต้นกำลังระบบไฮดรอลิก 1 ชุด ประกอบด้วยถังน้ำมัน เครื่องสูบและมอเตอร์สามเฟส ขนาด 1.5 แรงม้า ท่อส่งน้ำมัน มาตรวัดความดัน และวาล์วควบคุมยึดเข้ากับโครงยึดชุดอัดซึ่งมีลักษณะตัวยูคว่ำ และแบบกระถางรูปทรงกระบอกขนาด 6 นิ้ว สามารถใช้อัดขึ้นรูปกระถางปลูกต้นไม้หรือกระถางเพาะชำกล้าไม้ได้

การผลิตเครื่องอัดกระถางเพาะชำ เริ่มจากการสับผักตบชวาให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้ง ผสมน้ำ : แป้งมัน : ผักตบชวาสับแห้ง ในอัตราส่วน 2.5 : 1 : 1 กิโลกรัม ตามลำดับ แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดกระถางปลูกต้นไม้ หรือกระถางเพาะชำกล้าไม้  โดยอัตราส่วนนี้จะผลิตกระถางได้ประมาณ 6 ใบ จากนั้นนำกระถางที่ได้ไปผึ่งให้แห้ง และนำลงปลูกในหลุมได้โดยไม่ต้องถอดกระถางออก ช่วยให้กล้าไม้และต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตอันเนื่องจากระบบรากได้รับความกระทบกระเทือนจากการถอดหรือทุบกระถาง เครื่องอัดกระถางผักตบชวานี้สามารถผลิตกระถางได้ประมาณ 20 ใบต่อชั่วโมง โดยมีต้นทุนค่าไฟฟ้าในการผลิตกระถางใบละไม่เกิน 0.5 บาท ซึ่งกระถางที่ไปใช้เพาะชำจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน เครื่องอัดกระถางต้นไม้และกระถางเพาะชำระบบไฮดรอลิกนี้ นอกจากจะใช้วัสดุผักตบชวาตากแห้งแล้ว ยังประยุกต์ใช้เศษวัสดุจากการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วย เช่น ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าวและใยมะพร้าว ใบไม้แห้ง

 

 

ผลงานวิจัยโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรต กุญชร ณ อยุธยา และอาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-1021-9191

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม
https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6