ระบบภาระงานกับข้อมูลงานวิจัย: เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในภาระหน้าที่ของอาจารย์ คือ งานวิจัย ช่วยให้มีองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ในการเรียนการสอน และสามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์ได้

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการกรอกภาระงานที่สมบูรณ์ KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยประกอบด้วย ข้อมูลสภาวิจัย ข้อมูลภาระงานอาจารย์ ข้อมูลประกันคุณภาพ ข้อมูลประวัติผลงานนักวิจัย เป็นข้อมูลจากการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเป็นการเชื่อมโยงนักวิจัยเพิ่มขึ้นอีกช่องทาง

สัมภาษณ์โดย:

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์