ผลิตภัณฑ์โปรตีนสแน็ครสชาติไทย

ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงสามหมื่นล้านบาท และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยขนมขบเคี้ยวชนิดอบพองถือเป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่มีสัดส่วนทางการตลาดสูง จากกระแสสินค้าเพื่อสุขภาพทำให้เกิดการแข่งขันและโอกาสในการเข้าแข่งขันของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพิ่มมากขึ้น สินค้าในกลุ่มนี้นิยมเพิ่มมูลค่าด้วยการชูประเด็นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เนื่องจากกระแสของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและยินดีจ่ายในราคาสูงเพื่อให้ได้บริโภคสินค้าที่มีประโยชน์

งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนสแน็คพร้อมบริโภค เป็นอาหารว่างที่มีรสชาติแสดงถึงความเป็นไทย ได้แก่ รสต้มยำ รสมัสมั่น และรสกระเทียมพริกไทย โดยมุ่งเน้นในด้านการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด พัฒนาและวิจัยภายใต้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในกลุ่มขนมขบเคี้ยว เพื่อให้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคผู้รักสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้บริโภคทั่วไป

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โปรตีนสแน็คที่พัฒนาขึ้นนี้จะตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้บริโภคทั่วไป ด้วยเป็นของว่างที่มีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งพัฒนารสชาติให้มีความเป็นไทย คือ รสกระเทียมพริกไทย มัสมั่น และต้มยำ  ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และสร้างความแตกต่างในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพด้วยรสชาติสไตล์ไทย ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี

 

 

 

ผลงานวิจัยโดย
สุภัคชนม์ คล่องดี และคณะทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สุภัคชนม์ คล่องดี

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย