แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

เท้านับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย การดูแลรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากบริเวณเท้ามีต่อมเหงื่อมากมายทำให้มีเหงื่อออกมาก และเมื่อเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย โดยมีแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นออกมาจนทำให้เกิดกลิ่นเท้า ได้แก่ Micrococcus sedentarius (Ying, 2003) นอกจากนี้เชื้อราในสกุล Dermatophyte ได้แก่ Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum gypseum เป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังที่เท้าได้ การควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราเหล่านี้ทำได้โดยการใช้สารยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Tolnaftate, Clotrimazole, Itraconazole, Fluconazole, Micronazole และ Ketoconazole โดยใช้ในรูปยาทาและยารับประทาน และสเปรย์ ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองได้

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และทีมนักวิจัย ได้เล็งเห็นถึงปัญหา และทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย ให้กลิ่นหอม รู้สึกสะอาด ในลักษณะของแผ่นสติ๊กเกอร์แปะรองเท้าที่ผู้บริโภคสามารถใช้ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยเริ่มจากศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมและมีการรายงานเกี่ยวกับความสามารถในการต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย พบว่าสาเหตุของกลิ่นเท้า 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus, Micrococcus sedentarius และ เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังที่เท้าจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ T. mentagrophytes, T. rubrum และ M. gypseum ตลอดจนศึกษาการเสริมฤทธิ์ร่วมกันของน้ำมันหอมระเหยในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของการเกิดกลิ่นเท้า และโรคผิวหนังที่เท้า เพื่อหาปริมาณและอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สารสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าได้สูงสุด และมีต้นทุนในการผลิตต่ำสุด จากนั้นนำส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยทั้งสองชนิดนี้ไปทำการพัฒนาสูตรน้ำยาป้องกันเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้าเพื่อนำไปเคลือบบนแผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้า จากการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์พบว่า แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากการพัฒนามีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของแบคทีเรีย และเชื้อราสาเหตุของการเกิดกลิ่นเท้าและโรคผิวหนังที่เท้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Home use test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 96 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ ผลงานแผ่นแผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 15253 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

จุดเด่นของแผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
จากการศึกษาและวิจัยการนำสารที่มีความปลอดภัยมาใช้ในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคผิวหนังที่เท้า และเกิดกลิ่นที่เท้า เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี  แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  มีลักษณะเป็นแผ่นสติกเกอร์ 1 คู่ สำหรับติดกับรองเท้า โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้ สามารถใช้ได้ยาวนาน 1 อาทิตย์ต่อ 1 คู่ ช่วยลดปัญหาจากกลิ่นเท้าที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้

 

ผลงานวิจัยโดย
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ  นางสาวประภัสสร รักถาวร  นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์  นางสาวลลิตา คชารัตน์
นางวีระศรี เมฆตรง  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8600 ต่อ 213

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6