ไข่แอนติบอดี ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมโรคสัตว์

ไข่แอนติบอดี ซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของไก่ มีคุณสมบัติในการควบคุมโรคที่จำเพาะกับเชื้อก่อโรค เหมาะกับการใช้ในการควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กุ้ง ปลา สุกร โค ไก่ เป็นต้น ข้อดีของผลิตภัณฑ์คือไม่มีสารตกค้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับทดแทนยาปฏิชีวนะได้ในอนาคตส่วนการใช้ไข่แอนติบอดีในระดับต่ำโดยผสมไปกับอาหารสัตว์ จะสามารถช่วยให้สัตว์ เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง สอบถามได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-3217

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A