ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “GENGIGRAIN” ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตจากปลายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการโม่แป้งที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน ได้เนื้อแป้งที่เนียนละเอียด มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเนียนนุ่ม และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

     จุดเด่นของแป้งข้าวหอมมะลิ

– มีกลิ่นหอมและคุณค่าทางโภชนาการ
– ปราศจากกลูเตน (Gluten-Free)
– เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือมีข้อจำกัดด้านอาหาร
– ให้เนื้อสัมผัสนุ่ม ฟู และเบา
– ใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ทอด และนึ่งได้

แป้งข้าวหอมมะลี มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกันกับแป้งสาลีชนิดอ่อน (Soft Wheat Flour) แต่ปราศจากกลูเตนซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้บริโภคบางกลุ่ม จึงสามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ นึ่ง และทอด โดยให้เนื่อสัมผัสเนียนนุ่ม ฟู และเบา เหมาะสำหรับยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และคณะนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) จึงดำเนินการวิจัยภายใต้การสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาการแปรรูปปลายข้าวและข้าวหักเป็นแป้งและใช้แป้งข้าวหอมมะลิเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา และในปี 2561 ทีมนักวิจัยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาการผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ในระดับโรงงานต้นแบบ” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิเพื่อการพาณิชย์ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและธัญพืช ภายใต้ชื่อ GENGIGRAIN (เก็ง-กิ-เกรน) ซึ่งมาจากการผสมอักษรภาษาอังกฤษ (GENGI) ที่เกิดจากการดัดแปลงตัวอักษรของคำว่า GENKI ซึ่งมีความหมายตามภาษาญี่ปุ่นว่า แข็งแรง (หรือสุขภาพดี) และอักษรภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าธัญพืช (GRAIN) ซึ่งแป้งข้าวหอมมะลิเป็นแป้งสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ และผู้บริโภคที่แพ้กลูเตน

คณะนักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสำเร็จรูปจากแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก ความอร่อย และคำนึงถึงสุขภาพ โดยการพัฒนาและผลิตแป้งสำเร็จรูปจากข้าวขาวหอมมะลิ ได้แก่ เค้กเนย มัฟฟิน บราวนี่ ชิฟฟ่อนเค้กเนย โดนัทเค้ก และซาลาเปา โดยแป้งสำเร็จรูปทั้ง 6 ชนิด ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่งให้กับผู้สนใจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะนักวิจัยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงงานผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเล้า ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้ได้กระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิชนิดโม่แห้งที่ได้มาตรฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเล้า ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิได้เอง  ปัจจุบันทางคณะนักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาสูตรขนมและอาหารชนิดต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การพัฒนาซาลาเปาจากแป้งข้าวหอมมะลิผสมแป้งสาลี โดยนำพืชผักต่างๆ ของเกษตรกรมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของไส้ซาลาเปา อาทิเช่น จังหวัดน่านมีเกษตรกรปลูกฟักทองเป็นจำนวนมาก จึงนำฟักทองมาแปรรูปเป็นไส้ หรือนำมาผสมกับแป้ง ทำเป็นซาลาเปาฟักทอง ไส้ฟักทอง หรือนำแครอทมาเป็นส่วนผสม ซึ่งช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ได้ทั้งโปรตีน วิตามิน และคุณค่าอาหารอื่นๆ มากยิ่งขึ้น  สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-0919-8616

ผลงานวิจัยโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   หฤทัยธนาสันติ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.จารุพร รักใหม่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.ปฐมา จาตกานนท์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6