เปิดโครงการ “การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร”

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

01 02
03 04

05