สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2565 

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 511 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัย กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย มก.เท่านั้น)

 

  • สมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft ที่ส่งไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์ 100%)  *** ผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม 20 คนแรก ตามลำดับ การส่งบทความมาที่ฝ่ายจัดอบรมฯเท่านั้น  ***

 

  • ผู้เข้าอบรมโปรดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft)  มายังอีเมล rdinnj@ku.ac.th (น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี) ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 16.30 น. เพื่อส่งให้วิทยากรอบรมดำเนินการต่อไป

 

  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม

 

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

 

  • การอบรมจัดขึ้น 2 วัน โดยวันแรก(วันที่ 25 ส.ค.65) เป็นภาคบรรยาย วันที่ 2 (วันที่ 26 ส.ค.65) เป็นภาคปฏิบัติ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง