เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง

ไมโครเวฟสามารถสร้างความร้อนได้โดยการอาศัยสมบัติการดูดกลืนไมโครเวฟของวัสดุไดอิเล็กตริก ทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นและเสียดสีก่อให้เกิดความร้อน ซึ่งในปัจจุบันไมโครเวฟถูกพัฒนาเป็นเตาเผาในเชิงอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายโดยอาศัยสมบัติไดอิเล็กตริกที่มีสมบัติการดูดกลืนช่วงคลื่นไมโครเวฟ ในการก่อให้เกิดความร้อนและ เลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติไดอิเล็กตริกที่ไม่ดูดกลืนช่วงคลื่นไมโครเวฟเป็นวัสดุในการทำฉนวนความร้อนภายในเตา จนได้พัฒนาเป็นเตาเผาไมโครเวฟเชิงอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมการอุณหภูมิได้ด้วยอินเวอร์เตอร์และระบบ PID Control

เตาเผาไมโครเวฟเชิงอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นจากไมโครเวฟบ้านนำมาดัดแปลง เป็นงานประดิษฐ์ใหม่ดัดแปลงให้เป็นเตาเผาอุณหภูมิสูงโดยอาศัยการขึ้นรูปผงโลหะด้วยกรรมวิธีการเผาผนึกที่ใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูปที่ต่ำเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปอื่นของโลหะ เตาเผาไมโครเวฟที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ได้กับอุณหภูมิต่ำหรือสูง เช่น การอบชิ้นงาน การเผาผนึกชิ้นงาน การหลอมชิ้นงานภายใต้อุณหภูมิไม่เกิน 1000 องศาเซลเซียส และได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรในเลขที่คำขอ 2003001554

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • มีราคาถูก ใช้งานง่าย ประหยัดต้นทุน
  • มีประสิทธิภาพที่สูงเทียบเท่าเตาเผาไฟฟ้า
  • ประหยัดพลังงานและเวลาในการเผา
  • ส่งเสริมงานฝีมือสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มช่างฝีมือท้องถิ่น
  • เป็นอีกหนึ่งช่องทางตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมส่งออกเครื่องประดับ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นายพศุตม์ บุญคั้นผล ( นิสิตปริญญาโท)
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 2116 E-mail: fengrct@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th