สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topic) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ
2566 (Selected Topic)
สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร

***Important information***

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิจัยดำเนินการ
ผ่านระบบ
NRIIS เท่านั้น
แต่เนื่องด้วย หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอแผนงานวิจัยผ่านระบบในวัน/
เวลาเดียวกันกับการปิดระบบ
ดังนั้น ขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (23.59)
**หากเสนอมาในวันสุดท้ายของวันปิดระบบ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือผ่านทางเว็บไซด์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

แบบฟอร์ม download