ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย: รับรางวัลทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัลทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ผลงานวิจัยเรื่อง: ความเข้าใจพื้นฐานของคุณลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกลไกการเสื่อมสภาพของเบรกในรถยนต์ไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์