นมแพะข้นหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=llnsrGP3NNM[/youtube]

นมแพะข้นหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน

สถาบันสุวรรณวาจกกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์