มก.กับความคืบหน้ามันสำปะหลังสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ได้การประเมินพันธุ์ทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยผลักดันให้เกษตรกรใช้พันธุ์ทนทานและท่อนพันธุ์สะอาด เพื่อควบคุมการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งคณะทีมวิจัย จากคณะเกษตร รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์. อาจารย์ ดร. วันวิสา ศิริวรรรณ์ อาจารย์ ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล และ ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล โดยขอนำเข้ามันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างจาก ศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) และสถาบันวิจัยการเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (IITA) รวบรวมพันธุ์การค้าของไทยมาทดสอบความต้านทานโรคใบด่าง ซึ่งขณะนี้ได้ลูกผสม MKUC 58-179-4 จุดเด่นคือ ต้านทานโรคใบด่างเปอร์เซ็นต์แป้งกับผลผลิตค่อนข้างจะสูง ซึ่งทั้งนี้ได้ทำทดลองปลูกแปลงมันสำปะหลังไปแล้ว 2 พื้นที่ และคาดว่าจะได้พันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง ประมาณ 2 ปี สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2579-0588, 0-2579-6130 Facebook : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย Thai Tapioca Development Institute

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6