พิธีลงนามฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด “การนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดเชียงราย

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีการบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีการควบคุมกำจัดผักตบชวาที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องดังกล่าว