ชุดตรวจ Strep Easy kit

ชุดตรวจ Strep Easy kit สําหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย S. agalactiae เป็นชุดตรวจอย่างง่ายในรูปแบบ Immunochromatographic strip test ชุดตรวจนี้สามารถตรวจเชื้อ S. agalactiae ได้ทั้งซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ III ในชุดตรวจเดียว โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแต่ละซีโรไทป์ได้อีกด้วย ชุดตรวจนี้สามารถตรวจตัวอย่างปลาที่ติดเชื้อจํานวนน้อย ที่ระดับ 100 CFU/ml ได้ สามารถตรวจได้ทั้งปลาที่มีชีวิต (ตรวจจากตัวอย่างเลือด) และปลาตาย (ตรวจจากตัวอย่างไต) ได้ และให้ผลสอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานที่กรมประมง ใช้ (มกษ. 10453-2553) 96% โดยมี sensitivity อยู่ที่ 83.3% และมี specificity อยู่ที่ 100% ชุดตรวจนี้มีความถูกต้อง แม่นยํา ราคาไม่แพง เกษตรกรสามารถตรวจได้เอง และสามารถนําไปตรวจในฟาร์มได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-3539-5950

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A