วัคซีนเชื้อตายและชุดทดสอบเพื่อควบคุมป้องกันโรค PRRS ในสุกร

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในสุกร เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) เป็นโรคสุกรสําคัญที่ส่งผลิตต่อระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ของสุกร ตลอดจนสามารถกดภูมิคุมิกันของสุกรให้อ่อนแอ จึงเป็นโรคระบาดที่มีความต้องการวัคซีนเป็นอย่างมาก วัคซีนพีอาร์อาร์เอสเปนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อที่ก่อโรคในประเทศไทย จึงมีความเหมาะสมและมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับการระบาดภายในประเทศไทย สามารถช่วยลดความเสียหายจากการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอส และสามารถลดการนําเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก ภาควิชาเวชศาสตร์ และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9163-6807

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A