นวัตกรรมยางรองรีดนมเพื่ออุตสาหกรรมโคนม

ในอดีตการรีดนมวัวใช้แรงงานคนเป็นหลักจึงได้น้ำนมปริมาณน้อยประกอบกับค่าแรงมีราคาสูง ฟาร์มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จึงนิยมรีดนมวัวด้วยการใช้เครื่องรีดนม เพราะมีความสะดวก สะอาดสามารถรีดนมได้ปริมาณมาก และรวดเร็ว อุปกรณ์ที่สำคัญมีความจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการรีดนม คือ ยางไลเนอร์ หรือยางรีดนมวัว

ปัจจุบันยางรีดนมวัวทั้งหมดถูกนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก ในการรีดนมวัวต่อครั้งใช้ยางรีดนม 4 ชิ้น และต้องเปลี่ยนชุดใหม่ทุกๆ 6 เดือน เนื่องจากการชำรุดปริแตก ซึ่งในการเปลี่ยนมีราคาสูงตกชิ้นละ 1,000 บาท และเพื่อป้องกันการสะสมเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดปัญหากับเต้านมอักเสบของโคนมตามมา

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  1. คงทนกว่ายางนำเข้าเจากต่างประเทศ
  2. ลดต้นทุนการเปลี่ยนยางรองรีดนม
  3. ลดการเกิดแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบ
  4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา
  5. น้ำนมดิบมีคุณภาพในระดับดี

ผลกระทบจากงานวิจัย

  • สร้างโอกาสให้กับคนทำงานเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ไม่เสียดุลการค้าจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
  • สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อยางพารา

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.น.สพ.ดร. สโรช แก้วมณี และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-2579-1120 E-mail: fagrsk@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th