ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้การรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน มอก. 2677 – 2558

ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2677-2558) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  (MASCI)