สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 2

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องศรีราชานคร โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้

  • นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 1-2, ChemInvent และภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดย รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
  • การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการของเสีย โดย ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
  • การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 4-7 โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist โดย ดร.กมลพร มาแสวง

ต่อด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ ESPReL Checklist และ ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รับชมคลิปย้อนหลัง