*** ปิดรับสมัคร *** สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2563

*** ขณะนี้ ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ***

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

 

 

ปริมาณผลงาน (Pi) ปี 63 จะยังไม่ปรากฏ จนกว่าจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

Download เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง)

เอกสารสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรี

  • ใบสมัครเพื่อการรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (pdf) – สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรี (คลิก)
  • ใบสมัครเพื่อการรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (word) – สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรี (คลิก)