แอปพลิเคชัน iCassave เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

แอปพลิเคชัน iCassave เป็นแอปพลิเคชัน ที่มีระบบศูนย์กลางความรู้และมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเกษตรกรหรือผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้  ซึ่ง ผศ.ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาพบว่ามันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 5.3 แสน ครอบคลุมพื้นที่ 50 จังหวัด รวมเนื้อที่เพาะปลูก 9.16 ล้านไร่ ผลผลิต 30.1 ล้านตัน ส่งผลให้ประเทศไทยมีผลผลิตมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก และได้ลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ พบว่า ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตสูงสุด เหตุเพราะขาดศูนย์กลางข้อมูลเผยแพร่ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะองค์ความรู้ต่าง ๆ

จึงได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ด้านมันสำปะหลัง แชร์ประสบการณ์ ทักษะ การปลูกการจัดการแปลงปลูก ผ่านPlatform Application icassava เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iCassave ในระบบ Android  ซึ่งในแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันหลักดังนี้

1. วิธีจำแนกพันธุ์ เป็นฟังก์ชันสำหรับช่วยเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังในการจำแนกพันธุ์มันสำปะหลังโดยเลือกลักษณะพันธุ์ที่สำคัญของมันสำปะหลังจากสองส่วนหลัก ๆ คือ สียอด (สีใบอ่อน) และสีก้านใบ ระบบจะแสดงรายละเอียดของพันธุ์มันสำปะหลังที่ตรงกับลักษณะพันธุ์ที่เลือก

2. แปลงของฉัน โดยเกษตรกรจะต้องเป็นสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกพื้นที่ปลูก จำนวนแปลง สร้างปฏิทินการปลูก และดูระดับความแข็งแรงของมันสำปะหลัง

3. เตือนภัยโรคแมลง เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรสมาชิก ในกรณีที่พบว่าเกิดโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมันสำปะหลังที่ปลูก ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนภัยโรคแมลงทั้งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนมือถือ

4. ข่าวสาร โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารน่าสนใจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารกเปิดดูได้ง่าย

5. กระดานถาม-ตอบ ประกอบด้วย FAQ คำถามที่พบบ่อย การใช้งานระบบ เทคนิคการปลูก และอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก

6. องค์ความรู้ เกษตรกรผู้ใช้งานสามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์โรค และองค์ความรู้ทั่วไปของมันสำปะหลังได้โดยง่าย

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6