สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ( Internationally Outstanding Inventors Award Ceremony )

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยไทย ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ( Internationally Outstanding Inventors Award Ceremony ) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล “GOLD WIIPA SPECIAL AWARD” KPS: SELECTIVE BIO-HERBICIDE TO CONTROL WATER HYACINTH IN THAILAND ในงาน The 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ในงานอีกด้วย