แทนนินสารสกัดจากใบมันสำปะหลังป้องกันแมลง โดย รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mVdW273obmo[/youtube]

แทนนินสารสกัดจากใบมันสำปะหลังป้องกันแมลง สารแทนนิน ที่สกัดจากใบมันสำปะหลัง จะออกฤทธิ์กับแมลงทั้งปากกัดและปากดูด สารแทนนินจะมีรสฝาดสำหรับแมลง เมื่อแมลงดูดกิน หรือกัดกินใบ จะทำให้แมลงเบื่ออาหาร ย่อยยาก แล้วค่อยๆ หยุดกินใบพืช สารแทนนิน เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาสารเคมีปราบศัตรูพืชจากต่างประเทศ ติดต่อได้ที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์  โทร.0-2562-5555 ต่อ 1330   วิทยากร  รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 02-561-1474