โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี

     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี” (รูปแบบ Online) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by Cisco เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐาน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญกรณีเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่ผู้อื่นได้ถูกต้อง นำไปสู่การป้องกันอันตราย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตระดับปริญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จำนวน 300 คน

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ที่ ลงทะเบียนอบรมคลิก ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียน

เงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (PDF File)
  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น
  2. เข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by Cisco
  3. รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) ที่อีเมล KU-Google (@ku.th) เท่านั้น
คำแนะนำในการใช้งานบัญชี KU-Google

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610
อีเมล kulabsafety@gmail.com