พิธีลงนามฯ ด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและปรับปรุงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลานิลและปลานิลแดง ทั้งในภูมิภาคเอเซียและประเทศต่างๆทั่วโลก ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตามหลักวิชาการผลิตสัตว์น้ำและการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งในเรื่อง พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การเพาะเลี้ยงและจัดการฟาร์ม การดูแลและรักษาสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การพัฒนาวัคซีน การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพและอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำของประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันนี้จะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ