สวพ.มก. เปิดรับสมัคร ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น.

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพ และผลสำเร็จของการวิจัยที่สำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ และเกิดผลกระทบ และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำวิจัยที่มีคุณภาพ ก่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงได้จัดให้มี การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ของการพิจารณารางวัล

เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับรางวัล

 1.  เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณอายุ ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต้องระบุ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นหน่วยงานสังกัด

กณฑ์การพิจารณารางวัล

• ผลงานวิจัยที่สมัครขอรับการพิจารณา

เป็นผลงานวิจัยที่มาจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผ่านกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการมาภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล (ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) และนักวิจัยได้กรอกข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนรวม 20 คะแนน)

 1. เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ (3 คะแนน)
 2. เป็นผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (7 คะแนน)
 3. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักฐานแสดงชัดเจน (10 คะแนน)

ทั้งนี้การใช้ประโยชน์และข้อมูลผลกระทบต้องเกิดขึ้นภายในเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล

• การให้รางวัล
พิจารณารางวัลตามระดับผลกระทบ เป็น 3 ระดับ คือ

 1. รางวัล Platinum ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าสร้างผลกระทบระดับสูงสุด จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
 2. รางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
 3. รางวัล Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

ทั้งนี้ จำนวนรางวัลพิจารณาตามความเหมาะสมของผลงานวิจัยที่เสนอรับการพิจารณา

การสมัครขอรับการพิจารณารางวัล

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ต้องเป็นการสมัครขอรับรางวัล โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ ส่งต้นฉบับเสนอคณะกรรมการฯ
 2. ส่งไฟล์ใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .docx และ .pdf ไปที่ E-mail: rdirdk@ku.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น.
 3. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดตามใบสมัครขอรับการพิจารณา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH SarabanPSK ขนาด 16 พอยท์) โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรกจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยแต่ละผลงานวิจัยจะใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที (นำเสนอด้วยตนเองหรือผู้แทน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจน)
 4. กรณีผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลกระทบมาแล้ว และประสงค์จะยื่นเสนอขอรับรางวัลอีกครั้ง คณะกรรมการฯ จะพิจารณารางวัลให้ในระดับที่สูงขึ้น โดยจะต้องมีรายละเอียด/เอกสารหลักฐานและแสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติมอย่างชัดเจนมากกว่าที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว (โดยจัดทำตารางเปรียบเทียบผลกระทบเดิม เทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบการพิจารณาด้วย)
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ประกอบด้วย ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ (ขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมภาคปฏิบัติเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณารอบแรกแล้วเท่านั้น) กำหนดจัดอบรมฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบมาใช้ประกอบการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณารอบแรกจะต้องเข้ารับการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

การพิจารณารางวัล

การดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล เป็นผู้ดำเนินการ โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 02-5795547 / 611457, 611796, 611943 E-mail: rdirdk@ku.ac.th