การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

การจัดประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายทั้งประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click