KURDI DATA API “Application Program Interface” จุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI

KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI พัฒนาขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)

สัมภาษณ์โดย – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร