เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration: NIC–NIDA)

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration : NIC – NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Turning Challenges into Opportunities toward SDGs,BCG and inclusive Growth in the Global Econnome” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และ นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้

Facebook : https://www.facebook.com/RCNIDA/posts/pfbid02ryb8usZZhxYr6Y2T8JGce3a6yP8bToUyU81LNHzR9Yr9WpEnrhJKdTDNXhGEGUVvl

Website : http://conference.nida.ac.th/