สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง มก. เปิดอบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565