ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022  ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช.1 และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings)  

        ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤษภาคม  2565  รายละเอียดตามลิงค์แนบ รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1