วช. ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ ๑๗ ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ขึ้นด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ วช. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและสามารถส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการส่งผลงาน https://drive.google.com/drive/folders/1V5OBeE81kEYoOswHergK4PCgAjJjimt9?usp=sharing ได้ในลิงค์ข้างต้น หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดที่ https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเล่ม Proceedings ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : ThailandResearch Expo and Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565